- AVIS LEGAL-

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l'Entitat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet www.futurtrans.net

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: J.M FUTURTRANS S.L
CIF: B57317273
Domicili: CARRER SA TAULERA Nº 7 07440 MURO, BALEARS
Adreça de correu electrònic: info@futurtrans.net.
Telèfon: 971851385
INSCRIT EN EL REGISTRE MERCANTIL ILLES BALEARS AL TOM 2105, FOLI 47, FULL PM 49357, SECCIÓ 8, Activitat: TRANSPORTS

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.futurtrans.net, caldrà acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

A) L'usuari i/o client assumeix aquestes condicions generals de servei.
B) Si l'usuari i/o el client no accepten aquestes condicions, no poden fer ús d'aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix J.M FUTURTRANS S.L.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.futurtrans.net La utilització d'aquesta Web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i l'inici de la navegació per aquesta. Des del moment d'accés a qualsevol dels continguts l'usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat a la web a què accedeix.

b) A través de la pàgina web, www.futurtrans.net facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals.

d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, J.M FUTURTRANS S.L condiciona la utilització d'alguns dels Serveis, oferts a la Web, a l'emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada al mateix servei o a les Condicions Particulars que, si s'escau, el regulin.

e) L'usuari s'obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.futurtrans.net.

f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un gaudi normal per altres Usuaris.

h) L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

i) L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir-ne el normal funcionament d'aquests.

j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la web. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.

l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit expressament l'ús de qualsevol contingut del qual l'usuari no sigui titular.

m) L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l'ús o com a conseqüència de l'ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que intervingui la seva sol·licitud prèvia o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del web.

n) L'entitat es reserva el dret de fer qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la Web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Aquest Avís Legal només es refereix a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s'arribi des del web de l'entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, de totes maneres i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit totalment o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts. L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d'aquesta.

NOTIFICACIONS

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l'entitat i l'Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@futurtrans.net. Les comunicacions de l'entitat a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest darrer en registrar-se a la pàgina web www.futurtrans.net L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts a aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: J.M FUTURTRANS S.L, NIF/CIF: B57317273, ADREÇA: CARRER SA TAULERA Nº 7, CP: 07440 MURO, TELÈFON 971851385, EMAIL: info@futurtrans.net. FINALITAT: A J.M FUTURTRANS S.L tractem la informació que ens facilita per tal de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-vos serveis d'acord amb els vostres interessos, elaborarem un perfil comercial, segons la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d'acord amb aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de la darrera contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les vostres dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas heu donat el vostre consentiment per tractar les vostres dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta aplicable la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, si no, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant us informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les vostres dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. A més de l'anterior, l'Entitat podrà fer cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant de les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a països tercers. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les dades a un altre Responsable del Tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a J.M FUTURTRANS S.L a CALLE SA TAULERA NÚM. 7, CP: 07440, MUR o a l'email info@futurtrans.net. Teniu dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació a la pàgina web o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referits a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li sol·licitem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts a la Web.

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts als articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits al paràgraf precedent poden ser exercitats per cada client a través d'un formulari d'exercicis de drets que ens podeu sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada la pot enviar per correu postal a la següent adreça: J.M FUTURTRANS S.L, amb domicili a CALLE SA TAULERA NÚM. 7 07440 MURO, BALEARS adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4. J.M FUTURTRANS S.L informa que, si un CLIENT vol registrar-se a la Web, se li demanaran tota una sèrie de dades de caràcter personal l'emplenament de les quals és obligatòria. Per tant, si no s'aporten/emplenen aquestes dades de caràcter personal, no tindrà lloc l'alta a la pàgina web de J.M FUTURTRANS S.L. És obligació de tots els usuaris/clients garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre, on es recullen dades de caràcter personal, s'assenyalen els diferents camps l'emplenament dels quals és necessari per realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l'enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les vostres dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta aplicable el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l'art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l'ús i el tractament de les seves dades de caràcter personal per tal de gestionar l'enviament de publicitat.

1.7. L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l'Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades als fitxers titularitat de J.M FUTURTRANS S.L fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d'autoritats administratives o judicials.

Utilizamos las cookies de "Google Analytics" para analizar nuestros servicios y la actividad de la web para mejorar su contenido. Para aceptar las cookies, pulse "Aceptar". Para rechazarlas, pulse "Cerrar". Para más información o elegir las preferencias, pulse "Configurar".

Aceptar Cerrar Configurar

Configuración de cookies

Selecciona las cookies que quieres instalar

Cerrar Guardar

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos de navegación o personalizar la forma en que se muestra el contenido.
Existen cookies que son controladas y gestionadas por el propio titular de la web (son llamadas “cookies propias”) y otras que lo son por terceros (son conocidas como “cookies de terceros”), por ejemplo, porque estos proporcionan una herramienta o una funcionalidad integrada a la web.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS Y PARA QUÉ?
En esta web utilizamos los siguientes tipos de cookies:
1. Cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que se utilizan para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen), compartir contenidos a través de redes sociales. También se incluyen en esta categoría las cookies destinadas a la gestión de nuestros espacios publicitarios en base a criterios técnicos como el contenido editado, la frecuencia en la que se muestran los anuncios o el control del origen del cliente potencial cuando éste haya activado un enlace publicitario desde una web adherida a programas de marketing por afiliación. Estas cookies están exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI
2. Cookies de análisis o medición: Utilizamos las cookies de GOOGLE ANALYTICS para recopilar estadísticas anónimas y conjuntas sobre las acciones realizadas por nuestros usuarios en nuestra web para comprender la forma en que la utilizan, con el fin de mejorarla. La información que se recompila no incluye información relativa a los usuarios.
GOOGLE ANALYTICS es una herramienta provista por Google, Inc. con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043. EE.UU. Puede obtener más información sobre el funcionamiento de GOOGLE ANALYTICS y las cookies utilizadas por este servicio en los siguientes enlaces:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

TRANSFERENCIAS DE DATOS TERCEROS PAÍSES
Puede informarse de las transferencias a terceros países que, en su caso, realiza GOOGLE en sus políticas (véanse los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de análisis o medición”).

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Ciertas cookies se cancelan una vez finalizada la navegación en la web (cookies de sesión) mientras que otras pueden seguir almacenadas en el equipo de los usuarios y ser accedidas por un periodo más largo (cookies persistentes).
Las cookies de GOOGLE ANALYTICS son canceladas a los 2 años. Puede obtener más información sobre los plazos de caducidad de las cookies de Google en sus políticas (véanse los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de análisis o medición”).

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS DEL INTERESADO
La información obtenida de las cookies de GOOGLE ANALYTICS es anónima. Las cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios sólo podrían ser asociadas a un usuario concreto en caso de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos datos serán tratados para la prestación de los servicios solicitados. En cualquier momento los usuarios afectados podrán ejercitar su derecho a solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus datos, así como a oponerse a su tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Más información sobre protección de datos y sus derechos en la cookies de la web o mediante la configuración de su navegador:
Parámetros del navegador: Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador.
Puede desactivar las cookies de GOOGLE ANALYTICS mediante la instalación en su navegador del complemento de inhabilitación creado por Google y disponible en el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
En caso de desactivar las cookies, es posible que no pueda hacer uso de todas las funcionalidades de la web.

Última revisión: 06 de Mayo del 2021